fe-q4nl5czsth2fgya60tvp8tl2daubbecawaqyj93klc
RP-q4nl4x0jlagn22j0rjrwuhzqbtspdfdjk4hdohqi9s
www.dreamsart.pl
Grudzień 2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Dalsze prace nad korektą szczegółów projektu.

Roboty mostowe:

 • Wprowadzanie uwag PORR do PW obiektów:- PZM-7.8 (TOM.II.M.03.08);
  – MS_PZDsz-22.8.

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • Kontynuacja prac w zakresie PW rev.02.

Sieć telekomunikacyjna

 • Kontynuacja prac nad opracowaniem projektu wykonawczego.

Sieć energetyczna

 • Dalsze prace nad uszczegółowianiem projektu wykonawczego.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Korekty szczegółów projektu.

Roboty mostowe:

 • Wprowadzanie uwag PORR do PW obiektów:

  – PZM-7.8 (TOM.II.M.03.08);
  – MS_PZDsz-22.8.

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • Wprowadzanie zgłoszonych przez Wykonawcę zmian do projektu dot. kanalizacji deszczowej – PW rev. 02.

Sieć telekomunikacyjna

 • Opracowywanie projektu wykonawczego – wprowadzanie zgłoszonych uwag.

Sieć energetyczna

 • Opracowywanie projektu wykonawczego.
 • Opracowanie opinii do otrzymanych warunków przyłączenia do sieci PGE.
 • Opracowanie opinii do pisma PSE w sprawie zmiany warunków przebudowy linii napowietrznej 220 kV.
 • Dostosowanie projektu przebudowy sieci Sn i nN PGE Ełk do uwag otrzymanych emailem.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Dalsze prace nad projektem wykonawczym.

Roboty mostowe:

 • Dalsze prace nad uszczegółowianiem projektu wykonawczego obiektów mostowych.

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • Kontynuacja prac w zakresie PW rev.02.

Sieć telekomunikacyjna

 • Kontynuacja prac nad opracowaniem projektu wykonawczego.

Sieć energetyczna

 • Kontynuacja prac nad opracowaniem projektu wykonawczego.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Kończenie prac nad projektem wykonawczym.

Roboty mostowe:

 • Przekazano do PORR projekt wykonawczy obiektu MS/PZDsz-22.8.

 • Do projektów wykonawczych wprowadzane są uwagi PORR.

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • Dalszy ciąg prac nad dostosowywaniem  rozwiązań do wprowadzonych zmian – PW rev. 02  w zakresie kanalizacji deszczowej, sieci sanitarnych na MOP i OUD.

 • Analizowanie zgłoszonych uwag Wykonawcy do projektu kanalizacji deszczowej.

Sieć telekomunikacyjna

 • Opracowywanie projektu wykonawczego.

Sieć energetyczna

 • Opracowywanie projektu wykonawczego.

Listopad 2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Korygowanie rozwiązań ze względu na zmiany w branżach.
 • Opracowanie PB rev. 09.

Roboty mostowe:

 • Przekazano do PORR projekt wykonawczy obiektu PZM-7.8.
 • Do projektów wykonawczych wprowadzane są uwagi PORR.

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • Opracowanie PB rev. 09.
 • Dostosowywanie rozwiązań do wprowadzonych zmian (kontynuacja prac nad PW w zakresie sieci wod. i kanalizacji deszczowej).

Sieć telekomunikacyjna

 • Opracowywanie projektu wykonawczego.

Sieć energetyczna

 • Opracowywanie projektu wykonawczego.
 • Przygotowywanie projektów wykonawczych przebudowy sieci elektroenergetycznych do uzgodnień w PGE Łomża.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Korygowanie rozwiązań ze względu na zmiany w branżach.

Roboty mostowe:

 • Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym obiektów mostowych PZM-7.8, MS_PZDsz-22.8.
 • Przekazano do PORR projekt wykonawczy obiektów PZGd-8.7, MS/PZDdz-18.2.
 • Przekazano do PORR projekty wykonawcze obiektów WD-1.0, WS/PZDdz-5.3, WS-11.1,  PZDdz-11.7,  WS-14.3,  PZDdz-14.5, WD-17.0,  WD-20.2, WD-22.2 uwzględniające uwagi PORR.

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • Dostosowywanie rozwiązań do wprowadzonych zmian (kontynuacja prac nad PW w zakresie sieci wod. i kanalizacji deszczowej).

Sieć telekomunikacyjna

 • Opracowywanie projektu wykonawczego.

Sieć energetyczna

 • Opracowywanie projektu wykonawczego.
 • Przekazanie projektów budowlanych przebudowy linii 220kV i 400kVB do uzgodnień do PSE.
 • Przekazanie projektów wykonawczych przebudowy sieci elektroenergetycznych do uzgodnień w PGE Ełk.
 • Opracowanie szczegółu montażu rur ochronnych na obiektach – oświetlanie drogowe.
 • Opracowanie opinii do otrzymanych warunków przyłączenia do sieci PGE.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Korygowanie rozwiązań ze względu na zmiany w branżach.

Roboty mostowe:

 • Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym obiektów mostowych.

 • Przekazanie do PORR projektów wykonawczych obiektu WD-22.2.

 • Przekazanie do PORR projektów wykonawczych obiektów WD-1.4, PZDsz-2.0, WD-2.5, PZM-2.8, WD-6.8, WD-9.4 uwzględniających uwagi PORR.

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • Dostosowywanie rozwiązań do wprowadzonych zmian – PW.

Sieć telekomunikacyjna

 • Opracowywanie projektu wykonawczego.

 • Przekazanie PW do Inżyniera.

Sieć energetyczna

 • Opracowywanie projektu wykonawczego.

 • Podział projektu przebudowy linii 220kV i 400kV na dwa tomy.

 • Uzupełnienie projektów wykonawczych przebudowy sieci Opracowanie szczegółu montażu rur ochronnych na obiektach – oświetlanie drogowe.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Przekazanie kolejnej rewizji do weryfikacji.

Roboty mostowe:

 • Przekazanie do weryfikacji tomów z obiektami: WD-1.4, PZDsz-2.0, WD-2.5, PZM-2.8, WD-6.8, WD 9.4

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • PB rev. 08,

 • Dostosowywanie rozwiązań do wprowadzonych zmian – PW:

   – Tom I.S.04.01 Budowa kanalizacji deszczowej,

   – Tom I.S.04.02 Przebudowa sieci wodociągowej.

Sieć telekomunikacyjna

 • Opracowywanie projektu wykonawczego.

 • Przekazanie PW do Inżyniera.

Sieć energetyczna

 • Opracowywanie projektu wykonawczego.

 • Przekazanie PW do Inżyniera.

Październik 2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Przygotowanie projektu stałej organizacji ruchu, uwzględniającego ostatnie uwagi IK i Zamawiającego.

Roboty mostowe:

 • Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym obiektów mostowych.
 • Przekazano do PORR projekty wykonawcze obiektów WD-1.0, WS-11.1, WD-20.2.
 • Przekazano do PORR projekt wykonawczy przepustów.
 • Przekazano do PORR STWiORB.
 • Kontynuacja prac nad zbrojeniem fundamentów filarów.
 • Kontynuacja prac nad rysunkami przyczółków.

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • Dalsze prace nad PW  Tom I.S.04.01 Budowa kanalizacji deszczowej.

  Sieć telekomunikacyjna

  • Opracowywanie projektu wykonawczego.
  • Przekazanie PW do Inżyniera.

  Sieć energetyczna

  • Opracowywanie projektu wykonawczego.
  • Przekazanie PW do Inżyniera.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  Roboty drogowe:

  • Przygotowanie materiałów do uzgodnienia  i uzgodnienie styków z sąsiednimi odcinkami.
  • Wprowadzanie do projektu  budowlanego dodatkowych zjazdów.

  Roboty mostowe:

  • Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym obiektów mostowych.
  • Opracowanie projektów wykonawczych obiektów WD-1.0, PZDdz-11.7, WD-20.2.
  • Przekazanie do PORR projektu wykonawczego obiektu PZDdz-11.7.
  • Kontynuacja prac nad specyfikacjami technicznymi.
  • Kontynuacja prac nad zbrojeniem fundamentów filarów.
  • Kontynuacja prac nad rysunkami przyczółków.

  Instalacje i infrastruktura

  Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

  • Dalsze prace nad PW  rev. 01: Tom I.S.04.01 Budowa kanalizacji deszczowej.

   Sieć telekomunikacyjna

   • Opracowywanie projektu wykonawczego.

   Sieć energetyczna

   • Opracowywanie projektu wykonawczego.

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

   Roboty drogowe:

   • Opracowywanie STWiORB i przedmiarów robót.
   • Przygotowanie projektu wykonawczego do zatwierdzenia.

   Roboty mostowe:

   • Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym obiektów mostowych.
   • Przekazano do PORR projekty wykonawcze obiektów WS/PZDdz-5.3, WS-14.3, WD-17.0.
   • Kontynuacja prac nad zbrojeniem fundamentów filarów.
   • Kontynuacja prac nad rysunkami przyczółków.

   Instalacje i infrastruktura

   Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

   • PB rev. 07:
    – Tom I.S.04.01 Budowa kanalizacji deszczowej,
    – Tom I.S.04.02 Przebudowa sieci wodociągowej,
    – Tom I.MOP.11.6 Budowa sieci sanitarnych,
    – Tom I.OUD.12.8 Budowa sieci sanitarnych,
   • PW 01:
    – Tom I.S.04.01 Budowa kanalizacji deszczowej – c.d.
   • Przedmiary robót w zakresie kanalizacji deszczowej – c.d.

    Sieć telekomunikacyjna

    • Kontynuacja prac nad opracowywaniem projektu wykonawczego w zakresie kanału technologicznego.

    Sieć energetyczna

    • Kontynuacja prac nad opracowywaniem projektów  wykonawczych  budowy oświetlenia, budowy zasilania elektroenergetycznego i budowy sieci elektroenergetycznych na MOP i OUD.

    W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

    Roboty drogowe:

    • Opracowywanie STWiORB i przedmiarów robót.
    • Przygotowywanie projektu wykonawczego.

    Roboty mostowe:

    • Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym obiektów mostowych.
    • Przekazanie do PORR projektów wykonawczych obiektów WD-6.8, WD-9.4, PZDsz-2.0.
    • Przekazanie do PORR Katalogu Elementów Powtarzalnych.
    • Kontynuacja prac nad zbrojeniem fundamentów filarów.
    • Kontynuacja prac nad rysunkami przyczółków.

    Instalacje i infrastruktura

    Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

    • PW w zakresie kanalizacji deszczowej – ciąg dalszy prac.
    • Przedmiary robót w zakresie kanalizacji deszczowej.

    Sieć telekomunikacyjna

    • Kontynuacja prac nad opracowywaniem projektu wykonawczego w zakresie kanału technologicznego.

    Sieć energetyczna

    • Kontynuacja prac nad opracowywaniem projektów  wykonawczych  budowy oświetlenia, budowy zasilania elektroenergetycznego i budowy sieci elektroenergetycznych na MOP i OUD.

    W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

    Roboty drogowe:

    • Opracowywanie STWiORB i przedmiarów robót.

    Roboty mostowe:

    • Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym obiektów mostowych.
    • Opracowywanie projektów wykonawczych obiektów WD-6.8, WD-9.4, PZDsz-2.0 .
    • Kontynuacja prac nad zbrojeniem fundamentów filarów.
    • Kontynuacja prac nad rysunkami przyczółków.
    • Rozpoczęcie prac nad Katalogiem Elementów Powtarzalnych.

    Instalacje i infrastruktura

    Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

    • Kontynuacja prac nad PW w zakresie kanalizacji deszczowej.

    Sieć telekomunikacyjna

    • Opracowywanie projektu wykonawczego.

    Sieć energetyczna

    • Opracowywanie projektu wykonawczego.
    Wrzesień 2019

    W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

    Roboty drogowe:

    • Opracowywanie STWiORB i przedmiarów robót.
    • Korekty rozwiązań projektowych wynikające ze zmian branżowych.

    Roboty mostowe:

    • Kontynuowane są prace nad projektem wykonawczym obiektów mostowych.
    • Przygotowano PW obiektu WD-2.5 z uwzględnieniem uwag PORR.
    • Wykonano rysunki ogólne i zbrojeniowe filarów.
    • Rozpoczęto prace nad zbrojeniem fundamentów filarów.
    • Trwają prace nad rysunkami przyczółków.

    Instalacje i infrastruktura

    Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

    • Dalsze opracowywanie PW w zakresie kanalizacji deszczowej.

    Sieć telekomunikacyjna

    • Opracowywanie projektu wykonawczego.

    Sieć energetyczna

    • Opracowywanie projektu wykonawczego.

    W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

    Roboty drogowe:

    • Opracowywanie STWiORB i przedmiarów robót.
    • Korekty rozwiązań projektowych wynikające ze zmian branżowych

    Roboty mostowe:

    • Kontynuowane są prace nad projektem wykonawczym obiektów mostowych.
    • Przekazano do PORR projekt wykonawczy obiektu WD-1.4.
    • Trwają prace nad zbrojeniem filarów.
    • Trwają prace nad rysunkami przyczółków.

    Instalacje i infrastruktura

    Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

    • Opracowywanie PW w zakresie kanalizacji deszczowej.

    Sieć telekomunikacyjna

    • Opracowywanie projektu wykonawczego.

    Sieć energetyczna

    • Opracowywanie projektu wykonawczego.
    • Wysłanie projektów wykonawczych przebudowy sieci elektroenergetycznych SN i nN do uzgodnień do PGE Łomża i PGE Ełk.
    • Uzyskanie dokumentacji na projektowane słupy kratowe dla linii napowietrznej 110 kV.

    W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

    Roboty drogowe:

    • Opracowywanie STWiORB i przedmiarów robót.
    • Opracowywanie projektu wykonawczego.

    Roboty mostowe:

    • Kontynuowane są prace nad projektem wykonawczym obiektów mostowych.
    • Trwają prace nad kompletnym projektem wykonawczym obiektu WD-1.4.
    • Wykonano rysunki ogólne podpór dla obiektów typu WD.
    • Trwają prace nad zbrojeniem filarów.

    Instalacje i infrastruktura

    Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

    • Przedmiary robót w zakresie przebudowy sieci wodociągowych, sieci na MOP i OUD.
    • STWiORB w zakresie kanalizacji deszczowej, sieci gazowej i ciepłowniczej

    Sieć telekomunikacyjna

    • Opracowywanie projektu wykonawczego.

    Sieć energetyczna

    • Dalsze opracowywanie projektu wykonawczego – przygotowywanie projektów do uzgodnień.

    W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

    Roboty drogowe:

    • Opracowywanie STWiORB i przedmiarów robót.

    Roboty mostowe:

    • Kontynuowane są prace nad projektem wykonawczym obiektów mostowych.
    • Trwają prace nad rysunkami ogólnymi podpór dla obiektów typu WD.
    • Rozpoczęto prace nad zbrojeniem filarów.
    • Rozpoczęto prace nad kompletnym projektem wykonawczym obiektu WD-1.4.

    Instalacje i infrastruktura

    Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

    • PW dot. MOP w zakresie zestawień materiałów.
    • PW dot. OUD w zakresie sieci gazowej i sieci ciepłowniczej.
    • Przedmiary robót w zakresie przebudowy sieci wodociągowych, sieci na MOP i OUD.
    • STWiORB w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

    Sieć telekomunikacyjna

    • Opracowywanie projektu wykonawczego.

    Sieć energetyczna

    • Opracowywanie projektu wykonawczego.
    Sierpień 2019

    W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

    Roboty drogowe:

    • Analiza i ustosunkowanie się do uwag Inżyniera i uszczegółowianie projektu.
    • Ponowna analiza lokalizacji wjazdów awaryjnych.
    • Przekazanie specyfikacji D050301,D050305a; D040301 do weryfikacji.
    • Ponowne przeanalizowanie dostępności do działek.

    Roboty mostowe:

    • Kontynuowane są prace nad projektem wykonawczym obiektów mostowych.
    • Rozpoczęto wprowadzanie zmian wynikających z uwag POOR.
    • Trwają prace nad rysunkami ogólnymi podpór dla obiektów typu WD.
    • Rozpoczęto prace nad zbrojeniem filarów dla obiektów typu WD.

    Instalacje i infrastruktura

    Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

    • PW dotyczący MOP w zakresie kanalizacji deszczowej – ciąg dalszy.

     PW dotyczący OUD w zakresie kanalizacji deszczowej – ciąg dalszy.

     PW dotyczący kanalizacji deszczowej – ciąg dalszy.

    Sieć telekomunikacyjna

    • Opracowywanie projektu wykonawczego.

    Sieć energetyczna

    • Opracowywanie projektu wykonawczego.

    W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

    Roboty drogowe:

    • Ustosunkowanie się do uwag Inżyniera i uszczegółowianie projektu.
    • Ponowna analiza dostępności terenów przyległych.
    • Kontynuacja prac nad specyfikacjami.
    • Analiza usytuowania ogrodzeń.

    Roboty mostowe:

    • Kontynuowane są prace nad projektem wykonawczym obiektów mostowych.
    • Przekazano do PORR projekt wykonawczy obiektu WD-2.5 do weryfikacji.
    • Przekazano do PORR projekty ustrojów niosących obiektów WD-9.4, WS-11.1, PZDdz-11.7, PZDdz-
     14.5, WD-17.0, MS/PZDdz-18.2 do weryfikacji.
    • Przekazano do PORR projekt ustroju niosącego i podpór obiektu PZM-2.8.
    • Rozpoczęto prace nad rysunkami ogólnymi podpór dla obiektów typu WD.

    Instalacje i infrastruktura

    Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

    • PW dotyczący MOP w zakresie kanalizacji deszczowej- ciąg dalszy.
    • PW dotyczący OUD w zakresie kanalizacji deszczowej ciąg dalszy.
    • PW dotyczący kanalizacji deszczowej.

    Sieć telekomunikacyjna

    • Opracowywanie projektu wykonawczego.

    Sieć energetyczna

    • Opracowywanie projektu wykonawczego.

    W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

    Roboty drogowe:

    • Uszczegółowienie przekrojów poprzecznych dla trasy głównej i łącznic.
    • Wstępne obliczenia ilości robót ziemnych.
    • Kontynuacja prac nad specyfikacjami.
    • Uszczegóławianie planów warstwicowych.

    Roboty mostowe:

    • Kontynuowanie prac nad projektem wykonawczym obiektów mostowych.
    • Trwały prace nad projektem wykonawczym obiektu WD-2.5.

    Instalacje i infrastruktura

    Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

    • PW dotyczący MOP w zakresie kanalizacji deszczowej.
    • PW dotyczący OUD w zakresie kanalizacji deszczowej.

    Sieć telekomunikacyjna

    • Opracowywanie projektu wykonawczego.

    Sieć energetyczna

    • Opracowywanie projektu wykonawczego.

    W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

    Roboty drogowe:

    • Kontynuacja prac nad specyfikacjami.
    • Dalsze prace nad planami warstwicowymi połączeń dróg oraz wstępne prace nad planami warstwicowymi terenów zielonych.
    • Optymalizacja niwelety dróg dojazdowych.

    Roboty mostowe:

    • Kontynuowanie prac nad projektem wykonawczym obiektów mostowych.

    Instalacje i infrastruktura

    Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

    • PW kanalizacji deszczowej.
    • PW w zakresie sieci wodociągowej.

    Sieć telekomunikacyjna

    • Opracowywanie projektu wykonawczego.

    Sieć energetyczna

    • Prace nad projektem wykonawczym.
    • Prace nad przedmiarami robót.

    W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

    Roboty drogowe:

    • Uszczegółowienie odwodnienia w miejscach wododziałów.
    • Kontynuacja prac nad specyfikacjami.
    • Dalsze prace nad planami warstwicowymi połączeń dróg oraz wstępne prace nad planami warstwicowymi terenów zielonych.

    Roboty mostowe:

    • Kontynuowanie prac nad projektem wykonawczym obiektów mostowych.
    • Wykonano rysunki geometrii ustrojów obiektów na belkach T.
    • Wykonano modele obliczeniowe obiektów PZM-2.8, WD-9.4.

    Instalacje i infrastruktura

    Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

    • PW kanalizacji deszczowej.
    • PW w zakresie sieci wodociągowej.

    Sieć telekomunikacyjna

    • Opracowywanie projektu wykonawczego.
    • Złożenie projektu budowlanego TOM 06.01 do uzgodnień do Orange.

    Sieć energetyczna

    • Prace nad projektem wykonawczym.
    • Przygotowane PB REV.05 do zatwierdzenia przez Inżyniera.
    Lipiec 2019

    W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

    Roboty drogowe:

    • Uszczegółowienie przekrojów podłużnych drogi ekspresowej i węzłów.
    • Przystąpienie do prac nad specyfikacjami.
    • Prace nad planami warstwicowymi połączeń dróg.

    Roboty mostowe:

    • Kontynuowanie prac nad projektem wykonawczym obiektów mostowych.
    • Przekazano geometrię i zbrojenie ustroju nośnego obiektu WD-9.4 do weryfikacji wewnętrznej.
    • Rozpoczęto prace nad geometrią pozostałych obiektów na belkach T.

    Instalacje i infrastruktura

    Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

    • PW w zakresie sieci wodociągowej.
    • PW kanalizacji deszczowej.

    Sieć telekomunikacyjna

    • Opracowywanie projektu wykonawczego.

    Sieć energetyczna

    • Prace nad projektem wykonawczym.

    W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

    Roboty drogowe:

    • Dalsze opracowywanie planszy robót przygotowawczych.
    • Dalsze opracowywanie planszy zbiorczej uzbrojenia.
    • Uszczegółowienie przekrojów podłużnych drogi ekspresowej i węzłów.

    Roboty mostowe:

    • Kontynuowanie prac nad projektem wykonawczym obiektów mostowych.
    • Rozpoczęto prace nad geometrią i zbrojeniem ustroju nośnego obiektu WD-9.4.

    Instalacje i infrastruktura

    Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

    • PW w zakresie sieci wodociągowej.
    • PW kanalizacji deszczowej.

    Sieć telekomunikacyjna

    • Opracowywanie projektu wykonawczego.

    Sieć energetyczna

    • Prace nad projektem wykonawczym.
    • Uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego z PGE Łomża dla tomu 05.02.

    W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

    Roboty drogowe:

    • Opracowywanie planszy robót przygotowawczych.
    • Opracowywanie planszy zbiorczej uzbrojenia.

    Roboty mostowe:

    • Kontynuowanie prac nad projektem wykonawczym obiektów mostowych.
    • Rozpoczęto prace nad zbrojeniem płyt przejściowych obiektów mostowych.

    Instalacje i infrastruktura

    Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

    • PW dla MOP i OUD w zakresie sieci wodociągowej.
    • PW kanalizacji deszczowej.

    Sieć telekomunikacyjna

    • Opracowywanie projektu wykonawczego.

    Sieć energetyczna

    • Prace nad projektem wykonawczym.

    W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

    Roboty drogowe:

    • Modelowanie niwelacji terenu pomiędzy drogą ekspresową a drogami obsługującymi.
    • Wstępne obliczanie robót ziemnych.

    Roboty mostowe:

    • Kontynuowanie prac nad projektem wykonawczym obiektów mostowych.
    • Sporządzone zostały rysunki ogólne podpór.

    Instalacje i infrastruktura

    Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

    • Analiza odwodnienia dot. przepompowni.
    • PW dla MOP i OUD w zakresie sieci wodociągowej (studnie wodomierzowe).
    • PW kanalizacji deszczowej – odc. rów – zbiornik – odbiornik.

    Sieć telekomunikacyjna

    • Opracowanie projektu wykonawczego.
    • Opracowanie wstępnych wersji specyfikacji technicznych.

    Sieć energetyczna

    • Prace nad projektem wykonawczym.
    • Opracowanie wstępnych wersji specyfikacji technicznych.
    Czerwiec 2019

    W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

    Roboty drogowe:

    • Modelowanie niwelacji terenu pomiędzy drogą ekspresową a drogami obsługującymi.

    Roboty mostowe:

    • Kontynuowane są prace nad projektem wykonawczym obiektów mostowych.
    • Sporządzone zostały rysunki prefabrykowanych belek strunobetonowych.

    Instalacje i infrastruktura

    Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

    • Korekta PB  po uwzględnieniu uwag Inżyniera.

    Sieć telekomunikacyjna

    • Korekta PB  po uwzględnieniu uwag Inżyniera.
    • Opracowanie projektu wykonawczego.
    • Koordynacja międzybranżowa.

    Sieć energetyczna

    • Prace nad projektem wykonawczym.

    W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

    Roboty drogowe:

    • Korekta PB po uwzględnieniu uwag Inżyniera.

    Roboty mostowe:

    • Dalsze prace nad projektem wykonawczym, uszczegóławianie rozwiązań.

    Instalacje i infrastruktura

    Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

    • Korekta rozwiązań – kanalizacja deszczowa.
    • Korekta PB po uwzględnieniu uwag Inżyniera.

    Sieć telekomunikacyjna

    • Korekta PB po uwzględnieniu uwag Inżyniera.
    • Opracowanie projektu wykonawczego.
    • Koordynacja międzybranżowa.

    Sieć energetyczna

    • Korekta PB po uwzględnieniu uwag Inżyniera.
    • Dalsze prace nad opracowaniem projektu wykonawczego.
    • Koordynacja międzybranżowa.

    W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

    Roboty drogowe:

    • Uszczegółowienie rozwiązań z etapu PB.
    • Wykonanie wstępnych przekrojów poprzecznych dla dróg węzłowych.

    Roboty mostowe:

    • Dalsze prace nad projektem wykonawczym , uszczegółowianie rozwiązań.
    • Przekazano do PORR wzorcowy rysunek prefabrykowanych belek strunobetonowych.

    Instalacje i infrastruktura

    Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

    • Korekta rozwiązań – kanalizacja deszczowa.
    • Wprowadzanie korekt do projektu związanych z uwagami Inżyniera.

    Sieć telekomunikacyjna

    • Opracowanie projektu wykonawczego.
    • Koordynacja międzybranżowa.

    Sieć energetyczna

    • Uzyskanie akceptacji projektu budowlanego przez Inżyniera.
    • Opracowanie projektu wykonawczego.
    • Koordynacja międzybranżowa.

    W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

    Roboty drogowe:

    • Dalsze prace nad projektem wykonawczym.
    • Uszczegółowienie rozwiązań z etapu PB.
    • Wykonanie wstępnych przekrojów poprzecznych dla trasy głównej.

    Roboty mostowe:

    • Kontynuacja prac na projektem wykonawczym, uszczegółowianie rozwiązań.

    Roboty branżowe:

    Instalacje i infrastruktura

    Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

    • Korekta rozwiązań – kanalizacja deszczowa, przebudowa sieci wodociągowych.
    • Korekta profili – sieci wodociągowych i kanalizacji deszczowej.
    • Obliczenia hydrauliczne dla skorygowanych kanałów deszczowych. Prace nad opracowaniem projektu wykonawczego.

    Sieć telekomunikacyjna

    • Opracowanie projektu wykonawczego.
    • Koordynacja międzybranżowa.

    Sieć energetyczna

    • Opracowanie projektu wykonawczego.
    • Koordynacja międzybranżowa.
    Maj 2019

    W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

    Roboty drogowe:

    • Dalsze prace nad projektem wykonawczym.
    • Uszczegółowienie rozwiązań z etapu PB.

    Roboty mostowe:

    • Uszczegółowienie rozwiązań z etapu PB.

    Roboty branżowe:

    Instalacje i infrastruktura

    Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

    • Rozpoczęcie prac nad projektem wykonawczym.
    • Koordynacja międzybranżowa.

    Sieć telekomunikacyjna

    • Opracowanie projektu wykonawczego.
    • Koordynacja międzybranżowa.

    Sieć energetyczna

    • Opracowanie projektu wykonawczego.
    • Koordynacja międzybranżowa.
    • Opracowanie opinii projektanta do otrzymanych warunków przyłączenia do sieci PGE Dystrybucja S.A.

    W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

    Roboty drogowe:

    • Dalsze prace nad projektem wykonawczym.

    Roboty mostowe:

    • Rozpoczęcie prac na projektem wykonawczym.

    Roboty branżowe:

    Instalacje i infrastruktura

    Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

    • Rozpoczęcie prac nad projektem wykonawczym.
    • Koordynacja międzybranżowa.

    Sieć telekomunikacyjna

    • Rozpoczęcie prac nad projektem wykonawczym.
    • Koordynacja międzybranżowa.

    Sieć energetyczna

    • Rozpoczęcie prac nad projektem wykonawczym.
    • Koordynacja międzybranżowa.

    W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

    Roboty drogowe:

    • Złożenie projektu budowlanego na ZRiD.
    • Rozpoczęcie prac nad projektem wykonawczym.

    Roboty mostowe:

    • Wyjaśniono z Inżynierem uwagi dot. projektu w rewizji 03.
    • Wprowadzane są uwagi Inżyniera do projektu w rewizji 03.

    Roboty branżowe:

    Instalacje i infrastruktura

    Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

    • Korekta rozwiązań – kanalizacja deszczowa, przebudowa sieci wodociągowych.
    • Korekta profili sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.
    • Obliczenia hydrauliczne kanałów deszczowych na MOP oraz OUD.

    Sieć telekomunikacyjna

    • Opracowanie projektu budowlanego do wniosku ZRiD.
    • Koordynacja międzybranżowa.

    Sieć energetyczna

    • Opracowanie projektu budowlanego do wniosku ZRiD.
    • Koordynacja międzybranżowa.

    W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

    Roboty drogowe:

    • Przygotowanie wniosku i materiałów do ZRID.
    • Ustalenie ostatecznych linii rozgraniczających inwestycję z GDDKiA.

    Roboty mostowe:

    • Wprowadzane uwag Inżyniera do projektu w rewizji 02.
    • Przygotowano projekt do złożenia do ZRID.

    Roboty branżowe:

    Instalacje i infrastruktura

    Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

    • Korekta rozwiązań – kanalizacja deszczowa, przebudowa sieci wodociągowych.
     1. Korekta profili sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.
     2. Obliczenia hydrauliczne kanałów deszczowych na MOP oraz OUD.

     Sieć telekomunikacyjna

     • Opracowanie projektu budowlanego do wniosku ZRiD.
     • Koordynacja międzybranżowa.
     • Wystąpienie do Wojska o informację w zakresie lokalizacji infrastruktury podziemnej.

     Sieć energetyczna

     • Opracowanie projektu budowlanego do wniosku ZRiD.
     • Koordynacja międzybranżowa.
     • Opracowanie opinii do warunków przyłączenia – SO IV (DG Lipnik-Guty).
     • Odpowiedź na pismo Urzędu Gminy Ełk, dot. projektu oświetlenia.
     • Wystąpienie o uzgodnienie projektu budowlanego TOM I.E.05.5 – 110kV do PGE.
     • Wystąpienie o uzgodnienie projektu budowlanego TOM I.E.05.5 – 110kV do PGE.
     • Wystąpienie o uzgodnienie projektu budowlanego TOM I.E.05.6 – 220kV i 400kV do PSE.

     W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

     Roboty drogowe:

     • Dalsze korekty linii rozgraniczających wynikające z uwag GDDKiA.
     • Dopasowanie rozwiązań do skorygowanych linii rozgraniczających i sieci branżowych.
     • Przygotowanie wniosku i materiałów do ZRID.
     • Przygotowanie wniosków i materiałów na ZUDP

     Roboty mostowe:

     • Nie realizowano prac projektowych.

     Roboty branżowe:

     Instalacje i infrastruktura

     Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

     • Korekta rozwiązań – kanalizacja deszczowa, przebudowa sieci wodociągowych.
     • Korekta profili sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na OUD i MOP.

     Sieć telekomunikacyjna

     • Dostosowanie sieci do linii rozgraniczających i przygotowanie materiałów do ZRiD.

     Sieć energetyczna

     • Przygotowanie materiałów na ZRiD.
     • Przesunięcie sieci w linie rozgraniczające.
     Kwiecień 2019

     W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

     Roboty drogowe:

     • Korekty linii rozgraniczających wynikające z uwag GDDKiA.
     • Dopasowanie rozwiązań do skorygowanych linii rozgraniczających i sieci branżowych.
     • Przygotowanie materiałów na ZUDP.
     • Przygotowanie wniosku i materiałów do ZRID.

     Roboty mostowe:

     • Nie realizowano prac projektowych.

     Roboty branżowe:

     Instalacje i infrastruktura

     Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

     • Korekta rozwiązań – kanalizacja deszczowa, przebudowa sieci wodociągowych.
     • Korekta profili sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na OUD i MOP.
     • Przygotowanie danych do wniosku ZUDP – wykaz współrzędnych.

     Sieć telekomunikacyjna

     • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.
     • Koordynacja międzybranżowa.
     • Przygotowanie materiałów na Naradę Koordynacyjną.
     • Przesunięcie sieci w linie rozgraniczające.

     Sieć energetyczna

     • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.
     • Koordynacja międzybranżowa.
     • Przygotowanie materiałów na Naradę Koordynacyjną.
     • Przesunięcie sieci w linie rozgraniczające.

     W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

     Roboty drogowe:

     • Drobne korekty lokalizacji ogrodzeń, wykończenia skarp.

     Roboty mostowe:

     • Nie realizowano prac projektowych.

     Roboty branżowe:

     Instalacje i infrastruktura

     Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

     • Korekta rozwiązań – kanalizacja deszczowa, przebudowa sieci wodociągowych, sieci
      sanitarne na MOP i OUD.
     • Przygotowanie materiałów na ZUDP.

     Sieć telekomunikacyjna

     • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.
     • Koordynacja międzybranżowa.
     • Przygotowanie materiałów na Naradę Koordynacyjną.

     Sieć energetyczna

     • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.
     • Koordynacja międzybranżowa.
     • Przygotowanie materiałów na Naradę Koordynacyjną.
     • Wystąpienie o warunki przyłączenia do PGE (dodatkowe pompownie).
     • Ustosunkowanie się do uwag Wykonawcy do przekazanych opracować.

     W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

     Roboty drogowe:

     • Przygotowanie projektu budowlanego do weryfikacji przez Zamawiającego i Inżyniera (2 egz. papierowe + wersja edytowalna i nieedytowalna).

     Roboty mostowe:

     • Dalsze prace nad projektami budowlanymi obiektów mostowych uwzględniające otrzymane uwagi Weryfikatorów.
     • Przygotowanie 2 kompletów wersji papierowej projektu budowlanego do sprawdzenia przez Zamawiającego i Inżyniera +CD ( wersja edytowalna i nieedytowalna).

     Roboty branżowe:

     Instalacje i infrastruktura

     Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

     • Rozwiązania projektowe kanalizacji deszczowej – korekta tras kanalizacji.
     • Korekta w operacie wodnoprawnym w zakresie odwodnienia drogi i odprowadzenia ścieków.
     • Przygotowanie PB rev_02 i OWP rev_01.

     Sieć telekomunikacyjna

     • Prace nad opracowaniem projektu budowlanego REV 02.
     • Koordynacja międzybranżowa
     • Przekazanie PB REV 02 do Inżyniera.

     Sieć energetyczna

     • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego REV 02.
     • Przekazanie PB REV 02 do Inżyniera.
     • Koordynacja międzybranżowa.
     • Przekazanie opinii dot. otrzymanych warunków przyłączenia do Wykonawcy.
     • Ustosunkowanie się do uwag Wykonawcy do przekazanych opracować.

     W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

     Roboty drogowe:

     • Korekty i uszczegółowianie rozwiązań drenażu w pasie dzielącym.
     • Przygotowanie wersji papierowej projektu budowlanego w rewizji 02 do weryfikacji przez Inżyniera.

     Roboty mostowe:

     • Dalsze prace nad projektami budowlanymi obiektów mostowych uwzględniające otrzymane uwagi Weryfikatorów.
     • Przygotowanie wersji papierowej projektu budowlanego w rewizji 02 do weryfikacji przez Inżyniera.

     Roboty branżowe:

     Instalacje i infrastruktura

     Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

     • Rozwiązania projektowe kanalizacji deszczowej – korekta tras kanalizacji.
     • Wykonywanie profili kanalizacji deszczowej.
     • Korekta w operacie wodnoprawnym w zakresie odwodnienia drogi i odprowadzenia ścieków.

     Sieć telekomunikacyjna

     • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego REV 02.
     • Przygotowanie PB REV 02 do przekazania do Inżyniera.
     • Koordynacja międzybranżowa.

     Sieć energetyczna

     • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego REV 02.
     • Przygotowanie PB REV 02 do przekazania do Inżyniera.
     • Koordynacja międzybranżowa.
     Marzec 2019

     W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

     Roboty drogowe:

     • Drobne korekty (detale) planu sytuacyjnego.

     Roboty mostowe:

     • Dalsze prace nad projektami budowlanymi obiektów mostowych uwzględniające otrzymane uwagi Weryfikatorów.
     • Przepusty – przekazano Inżynierowi projekt budowlany w wersji cyfrowej na serwerze.
     • Przygotowano propozycje odpowiedzi na uwagi Inżyniera do PB obiektów mostowych – zostały one przekazane do PORR.

     Roboty branżowe:

     Instalacje i infrastruktura

     Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

     • Rozwiązania projektowe kanalizacji deszczowej – trasy kanalizacji – c.d.
     • Profile sieci wodociągowej – c.d.
     • Profile kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na MOP i OUD.
     • Operatu wodnoprawny w zakresie odwodnienia drogi i odprowadzenia ścieków.

     Sieć telekomunikacyjna

     • Prace nad opracowaniem projektu budowlanego
     • Koordynacja międzybranżowa.

     Sieć energetyczna

     • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.
     • Koordynacja międzybranżowa.

     W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

     Roboty drogowe:

     • Korekta odwodnienia wynikająca z projektów branżowych i lokalizacji zbiorników retencyjnych.
     • Dalsze opracowywanie materiałów do Operatu Wodnoprawnego dla branży sanitarnej i melioracyjnej.
     • Koordynacja rozwiązań branżowych.

     Roboty mostowe:

     • Dalsze prace nad projektami budowlanymi obiektów mostowych uwzględniające otrzymane uwagi Weryfikatorów.
     • Przepusty – przekazano do PORR projekt budowlany w wersji cyfrowej z wprowadzonymi uwagami.

     Roboty branżowe:

     Instalacje i infrastruktura

     Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

     • Rozwiązania projektowe kanalizacji deszczowej (zbiorniki, odprowadzenie do odbiorników, trasy kanalizacji) – c.d.
     • Profile sieci wodociągowej – c.d.
     • Trasy sieci sanitarnych na MOP i OUD.
     • Opracowywanie operatu wodnoprawnego w zakresie odwodnienia drogi.

     Sieć telekomunikacyjna

     • Prace nad opracowaniem projektu budowlanego.
     • Koordynacja międzybranżowa.

     Sieć energetyczna

     • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.
     • Koordynacja międzybranżowa.

     W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

     Roboty drogowe:

     • Kontynuacja korekty odwodnienia wynikająca z projektów branżowych.
     • Dalsze opracowywanie materiałów do Operatu Wodnoprawnego dla branży sanitarnej i melioracyjnej.
     • Koordynacja rozwiązań branżowych.
     •  Uszczegóławianie rozwiązań na planie sytuacyjnym i przekrojach podłużnych.

     Roboty mostowe:

     • Dalsze prace nad projektami budowlanymi obiektów mostowych uwzględniające otrzymane uwagi.
     • PZGd-8.7 Przejście górne dla dużych zwierząt – przekazano PB do weryfikacji do Inżyniera.
     • Przepusty – wprowadzane są uwagi zgłoszone przez PORR do projektu budowlanego.

     Roboty branżowe:

     Instalacje i infrastruktura

     Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

     • Rozwiązania projektowe kanalizacji deszczowej (zbiorniki, odprowadzenie do odbiorników).
     • Profile sieci wodociągowej cd…

     Sieć telekomunikacyjna

     • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego
     • Koordynacja międzybranżowa.

     Sieć energetyczna

     • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.
     • Koordynacja międzybranżowa.

     W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

     Roboty drogowe:

     • Korekta odwodnienia wynikająca z projektów branżowych.
     • Korekta lokalizacji wjazdów awaryjnych.
     • Opracowywanie materiałów do Operatu Wodnoprawnego dla branży sanitarnej i melioracyjnej.
     • Koordynacja rozwiązań branżowych.

     Roboty mostowe:

     • Dalsze prace nad projektami budowlanymi obiektów mostowych w rewizji 01, uwzględniające uwagi Inżyniera do rewizji 00.
     • PZGd-8.7 Przejście górne dla dużych zwierząt – przekazano rysunki wchodzące w zakres PB do weryfikacji przez PORR.
     • Przepusty – przekazano PB do weryfikacji przez PORR.

     Roboty branżowe:

     Instalacje i infrastruktura

     Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

     • Rozwiązania projektowe kanalizacji deszczowej (zbiorniki, odprowadzenie do odbiorników).
     • Profile sieci wodociągowej.
     • Opracowanie materiałów do OWP dot. prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące przewodów wodociągowych i lokalizowania na obszarach zagrożenia powodzią.

     Sieć telekomunikacyjna

     • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.
     • Koordynacja międzybranżowa i wytępienie o uzgodnienia.

     Sieć energetyczna

     • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.
     • Koordynacja międzybranżowa.
     Luty 2019

     W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

     Roboty drogowe:

     • Naniesienie wygrodzeń dla płazów.
     • Ponowna korekta rozwiązań odwodnienia jezdni i pasa wynikająca z uszczegółowienia projektów branżowych.
     • Dalsze wprowadzenie uwag od Zamawiającego i Inżyniera.

     Roboty mostowe:

     • Dalsze prace nad projektami budowlanymi obiektów mostowych w rewizji 01, uwzględniające uwagi Inżyniera do rewizji 00.
     • Przygotowywane są projekty budowlane przepustów oraz obiektu PZGd-8.7 w rewizji 00.
     • Przygotowano materiały dot. obiektów inżynierskich, konieczne do wykonania operatu wodno-prawnego.

     Roboty branżowe:

     Instalacje i infrastruktura

     Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

     • Zaprojektowano trasy kanalizacji deszczowej na MOP i OUD.
     • Wykonano profile kanalizacji sanitarnej.

     Sieć telekomunikacyjna

     • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.
     • Koordynacja międzybranżowa i wytępienie o uzgodnienia.

     Sieć energetyczna

     • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.
     • Koordynacja międzybranżowa.
     • Przygotowanie projektu podziału zasilania oświetlenia do uzgodnienia z Zamawiającym.
     • Wprowadzanie zmian do projektów zgodnie z uwagami Inżyniera.
     • Wystąpienie do gmin o opinie dotyczące oświetlenia.

     W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

     Roboty drogowe:

     • Naniesienie ogrodzeń wynikających z warunków ochrony środowiska na plan sytuacyjny.
     • Ponowna korekta rozwiązań odwodnienia jezdni i pasa.
     • Dalsze wprowadzenie uwag od Zamawiające i Inżyniera.

     Roboty mostowe:

     • Dalsze prace nad projektami budowlanymi obiektów mostowych w rewizji 01,
      uwzględniające uwagi Inżyniera do rewizji 00.
     • Przygotowywane są projekty budowlane przepustów oraz obiektu PZGd-8.7 w rewizji
      00.

     Roboty branżowe:

     Instalacje i infrastruktura

     Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

     • Wykonanie korekty w obliczeniach zlewni- c.d..
     • Zaprojektowanie tras kanalizacji deszczowej na MOP.

     Sieć telekomunikacyjna

     • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.
     • Koordynacja międzybranżowa.

     Sieć energetyczna

     • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.
     • Koordynacja międzybranżowa.
     • Przygotowanie projektu podziału zasilania oświetlenia do uzgodnienia z Zamawiającym.
     • Wprowadzanie zmian do projektów zgodnie z uwagami Inżyniera.

     W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

     Roboty drogowe:

     • Naniesienie ogrodzeń na plan sytuacyjny.
     • Szczegółowe rozwiązania odwodnienia jezdni i pasa.
     • Uszczegółowienie przekrojów normalnych dla drogi ekspresowej i węzłów.
     • Dalsze wprowadzenie uwag od Zamawiające i Inżyniera.

     Roboty mostowe:

     • Przygotowano odpowiedzi na uwagi Inżyniera do projektów budowlanych obiektów mostowych w rewizji 00.
     • Przygotowywane są projekty budowlane obiektów mostowych w rewizji 01, uwzględniające uwagi Inżyniera do rewizji 00.

     Roboty branżowe:

     Instalacje i infrastruktura

     Kanalizacja deszczowa

     Sieć wodno-kanalizacyjna

     Sieć gazowa

     • Skorygowanie tras sieci wodociągowych i przygotowanie części opisowej.

     Sieć telekomunikacyjna

     • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.
     • Koordynacja międzybranżowa.

     Sieć energetyczna

     • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.
     • Koordynacja międzybranżowa.
     • Opracowanie opinii do warunków.

     W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

     Roboty drogowe:

     • Naniesienie ogrodzeń na plan sytuacyjny
     • Określenie lokalizacji wjazdów awaryjnych.
     • Korekta odwodnienia ze względu na branże.
     • Uszczegółowienie przekrojów normalnych dla drogi ekspresowej i węzłów.
     • Częściowe wprowadzenie uwag od Zamawiające i Inżyniera.

     Roboty mostowe:

     • Wprowadzanie uwag Inżyniera do wcześniej przekazanych do weryfikacji projektów budowlanych.

     Roboty branżowe:

     • Wykonanie korekty w obliczeniach zlewni.
     • Wykonanie korekty tras sieci wodociągowych.
     • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego (Sieć telekomunikacyjna)
     • Koordynacja międzybranżowa
     • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego. (Sieć energetyczna)
     • Koordynacja międzybranżowa.
     Styczeń 2019

     W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

     Roboty drogowe:

     • Korekta dróg dojazdowych, ze względu na nowe uwarunkowania.
     • Analiza rozstawu wpustów na trasie głównej.
     • Korekta niwelety rowów.
     • Praca nad uwagami.

     Roboty mostowe:

     • Prace nad projektem budowlanym obiektu PZGd-8.7 oraz projektami przepustów.
     • Wprowadzanie uwag Inżyniera do wcześniej przekazanych do weryfikacji projektów budowlanych.
     • Korygowane są projekty budowlane obiektów PZDdz-14.5 oraz WD-22.2.

     Roboty branżowe:

     • Rozwiązania projektowe kanalizacji deszczowej (przy zbiornikach)- cd.
     • Korekta tras sieci sanitarnych.
     • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego (Sieć telekomunikacyjna).
     • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego. (Sieć energetyczna).
     • Opracowanie opinii do części technicznej warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.

     W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

     Roboty drogowe:

     • Korekta niwelety trasy głównej ze względu na wysoki poziom wody gruntowej.
     • Korekta niwelety rowów wynikająca z powyższej zmiany.
     • Praca nad spływającymi uwagami.

     Roboty mostowe:

     • Prace nad projektem budowlanym obiektu PZGd-8.7 oraz projektami przepustów.
     • Wprowadzanie uwag Inżyniera do wcześniej przekazanych do weryfikacji projektów budowlanych.

     Roboty branżowe:

     • Dalsze prace nad rozwiązaniami projektowymi kanalizacji deszczowej (przy zbiornikach).
     • Praca nad uszczegółowieniem rozwiązań projektowych.
     • Korekty rozwiązań projektu budowlanego przebudowy sieci teletechnicznej i kanału technologicznego.
     • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego (sieci energetycznej).

     W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

     Roboty drogowe:

     • Analiza przejść przepustów melioracyjnych pod trasą główną (usunięcie trzech przepustów melioracyjnych).
     • Wygenerowanie zaktualizowanych przekrojów poprzecznych dla przepustów ekologicznych.
     • Analiza niwelety trasy głównej pod względem występowania wysokiego poziomu wody gruntowej.

     Roboty mostowe:

     • Prace nad projektem budowlanym obiektu PZGd-8.7.
     • Wprowadzanie uwag Inżyniera do wcześniej przekazanych do weryfikacji projektów budowlanych.

     Roboty branżowe:

     • Korekta tras przebudowy sieci wodociągowej oraz budowy sieci sanitarnych na terenie MOP i OUD – c.d.
     • Otrzymanie warunków na odprowadzenie wód opadowych do rowów i rzek.
     • Rozwiązania projektowe kanalizacji deszczowej (przy zbiornikach).
     • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.
     • Przekazanie projektu budowlanego przebudowy sieci teletechnicznej i kanału technologicznego do sprawdzenia.
     • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.

     W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

     Roboty drogowe:

     • Przygotowanie 4 egzemplarzy projektu budowlanego do weryfikacji przez Zamawiającego i Inżyniera. (4 egz. papierowe + wersja edytowalna i nieedytowalna).

     Roboty mostowe:

     • Przekazano do Zamawiającego i Inżyniera projekty budowlane w wersji papierowej i cyfrowej następujących obiektów: WD-1.0, PZDsz-2.0, WD-1.4, WD-2.5, PZM-2.8, WS_PZDdz-5.3,    WD-6.8, PZM-7.8, WD-9.4, WS-11.1, PZDdz-11.7, WS-14.3,      PZDdz-14.5, WD-17.0, MS_PZDdz-18.2, WD-20.2, WD-22.2, MS_PZDsz-22.8.

     Roboty branżowe:

     • Korekta tras przebudowy sieci wodociągowej, sieci sanitarnych na terenie MOP i OUD.
     • Przekazanie projektu budowlanego do weryfikacji w zakresie odwodnienia, przebudowy sieci wodociągowej, sieci na terenie MOP i OUD.
     • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.
     • Przekazanie projektu budowlanego przebudowy sieci teletechnicznej i kanału technologicznego do sprawdzenia.
     • Przekazanie projektu budowlanego przebudowy kolizji i oświetlenia do sprawdzenia.

     W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

     Roboty drogowe:

     • Lokalizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu – uwzględnienie zmian wynikających z widoczności.
     • Uszczegółowienie linii rozgraniczających zajęć stałych.
     • Analiza linii zajęć czasowych.

     Roboty mostowe:

     • Przekazano do PORR kompletne projekty budowlane obiektów: WD-1.0, WD-1.4, WD-2.5, PZM-2.8, WS_PZDdz-5.3, WD-6.8, PZM-7.8, WD-9.4, WS-11.1, PZDdz-11.7, PZDdz-14.5, WD-17.0, MS_PZDdz-18.2, WD-20.2, MS_PZDsz-22.8.
     • Przekazano do PORR do przeglądu rysunki i opisy techniczne wchodzące w zakres PB dla następujących obiektów: PZDsz-2.0, WS-14.3, WD-22.2.
     • Wprowadzanie poprawek wynikających z ustaleń między branżami.
      .

     Roboty branżowe:

     • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego w zakresie odwodnienia, przebudowy sieci wodociągowej, sieci na terenie MOP i OUD.
     • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.
     • Szczegółowe rozwiązania do projektu budowlanego.

     Ostatnia aktualizacja: 11.06.2024 r.

     Liczba odwiedzin: 69398
     Projekt i wykonanie: M2 Studio