fe-q4nl5czsth2fgya60tvp8tl2daubbecawaqyj93klc
RP-q4nl4x0jlagn22j0rjrwuhzqbtspdfdjk4hdohqi9s
www.dreamsart.pl
Grudzień 2020

Wykonawca w 25 tygodniu 28.12.2020 – 03.01.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:

PSOR.
– Analiza uzyskanych opinii.
– Aktualizacja PSOR po uzyskaniu opinii.

Projekty drogowe
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Uzyskanie pozytywnej opinii UM w Oświęcimiu do wniosku o odstępstwo.
– Przekazanie do GDDKiA w Katowicach uwag związanych z rozwiązaniami projektowymi na styku inwestycji.

Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Ustalanie zakresu wniosków o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (teren PKP).
– Uzyskanie opinii Inżyniera dot. wniosku o odstępstwo w zakresie odbojnic i rozjazdów na obiekcie WK-2.
– Uzyskanie informacji z PGW WP RZGW w Gliwicach dot. klasyfikacji cieków i rowów melioracyjnych.
– Uzyskanie uzgodnienia przekrojów ruchowych dla obiekty MGP-1 z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach.

Projekty branżowe:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Aktualizacja PZT po uwagach Inżyniera.
– Analizowanie uzyskanych warunków technicznych.
– Wystąpienie do właścicieli infrastruktury technicznej znajdującej się na słupach nN Tauron z informacją o przebudowie infrastruktury.
– Przekazanie do Inżyniera propozycji rozwiązań dot. przebudowy gazociągów w rejonie stawów adolfińskich.

Wykonawca w 24 tygodniu 21.12.2020 – 27.12.2020 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:

SZR.
– Przekazanie Dokumentu Wykonawcy (po uwzględnieniu uwag) do zatwierdzenia przez Inżyniera i Zamawiającego.

PSOR.
– Uzyskanie opinii z ZDP w Oświęcimiu oraz ZDW w Krakowie
– Analiza uzyskanych opinii.
– Aktualizacja PSOR po uzyskaniu opinii.
– Otrzymano odpowiedź mailową w zakresie systemu referencyjnego DK44 od GDDKiA.

Projekty drogowe
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Otrzymano pozytywną opinię do odstępstwa drogowego z ZP w Oświęcimiu.
– Otrzymano pozytywne uzgodnienie sytuacji z ZP w Oświęcimiu pod warunkiem uwzględnienia uwag.
– Uzyskanie opinii KWP w Katowicach dot. rozwiązań w zakresie zatoki do kontroli pojazdów.
– Opracowanie materiałów projektowych do uzgodnienia styku z sąsiednim odcinkiem.

Projekty obiektów mostowych:
– Wystąpiono do Inżyniera z prośbą o akceptację wniosku o odstępstwo dla obiektu WK-2.
– Przekazanie do Inżyniera aktualnych rozwiązań projektowych w zakresie obiektów inżynierskich.
– Ustalanie zakresu wniosków o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (teren PKP).

Projekty branżowe:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Aktualizacja PZT po uwagach Inżyniera
– Opracowanie projektu odwodnienia drogi.
– Analizowanie uzyskanych warunków technicznych.

Wykonawca w 23 tygodniu 14.12.2020 – 20.12.2020 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:

SZR.
– Uzyskanie opinii Inżyniera do koncepcji SZR. Analiza uwag Inżyniera

PSOR.
– Uzyskanie opinii z KWP w Krakowie oraz KPP w Oświęcimiu

Projekty drogowe
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Analiza uwag do PSOR związanych z układem drogowym.
– Aktualizacja dokumentacji projektowej.

Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Aktualizacja dokumentacji projektowej.
– Opracowywanie rozwiązania dla obiektu WK-2 w technologii przecisku.
– Uzyskanie z PKP PLK ZLK operatów wodnoprawnych dla istniejących rowów odwadniających nasyp kolejowy
– Ustalanie zakresu wniosków o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (teren PKP).


Projekty branżowe:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Uzyskanie informacji z RZGW w Gliwicach dot. klasyfikacji cieków i rowów melioracyjnych
– Opracowanie projektu odwodnienia.
– Aktualizacja PZT po uwagach Inżyniera
– Opracowanie projektu odwodnienia drogi.
– Analizowanie uzyskanych warunków technicznych.

Wykonawca w 22 tygodniu 07.12.2020 – 13.12.2020 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:


PSOR.
– Uzyskanie opinii z KWP w Katowicach, UG Bojszowy, UM Oświęcim.

Projekty drogowe
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Przekazanie do Inżyniera aktualnego PB po uwzględnieniu uwag weryfikatorów.
– Otrzymano materiały do uzgodnienia styku opracowań z S1 odc. II
– Otrzymano odpowiedź z KWP W Katowicach oraz WITD w Katowicach dot. uzgodnienia zatoki do kontroli pojazdów – uzgodniono bez uwag.

Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja obliczeń statycznych obiektów.
– Kontynuacja obliczeń hydraulicznych obiektów.
– Otrzymano odpowiedź z PGW WP dot. terminu realizacji przebudowy lewego wału m.in. rz. Wisły.
– Przekazanie do Inżyniera aktualnego PB po uwzględnieniu uwag weryfikatorów.
– Ustalanie zakresu wniosków o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (teren PKP).


Projekty branżowe:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Spotkanie z Inżynierem i Zamawiającym dot. omówienia zakresu wyjść poza granice decyzji środowiskowej.
– Wystąpiono do PGW WP RZGW w Gliwicach; ZZ w Katowicach; Nadzór Wodny Bieruń; ZZ Żywiec – z prośbą o kwalifikację cieków i rowów w rejonie inwestycji.
– Otrzymano odpowiedź z KOWR dot. inwentaryzacji systemu drenarskiego, obiektów wodnych oraz info.dot. braku dok. wodnoprawnej dla stawów.
– Otrzymano odpowiedź z PZD w Bieruniu dot. przebudowy oświetlenia ulicznego.
– Opracowanie projektu odwodnienia drogi.
– Analizowanie uzyskanych warunków technicznych.

Wykonawca w 21 tygodniu 30.11.2020 – 06.12.2020 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:


PSOR.
– Uzyskanie opinii z PZD w Bieruniu

Projekty drogowe
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Wystąpienie do zarządców dróg o uzgodnienie rozwiązań projektowych, lokalizacji przystanków autobusowych oraz zatok do kontroli pojazdów.
– Wystąpienie z wnioskami o udzielenie opinii do wniosków o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja obliczeń statycznych obiektów.
– Kontynuacja obliczeń hydraulicznych obiektów.
– Ustalanie zakresu wniosków o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (teren PKP).
– Wystąpienie do PGW WP z wnioskiem o udzielenie informacji dot. przebudowy i nadbudowy wału lewego rzeki Wisły i Pszczynki.
– Wystąpienie do PGW WP z wnioskiem o udzielenie informacji dot. zabezpieczenia brzegów Soły
– Wystąpienie do GDDKiA o uzgodnienie możliwości podwieszenia urządzeń obcych do obiektu.


Projekty branżowe:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Przekazanie do Inżyniera propozycji zmiany przebiegu linii energetycznej 220kV
– Analizowanie uzyskanych warunków technicznych.

Listopad 2020

Wykonawca w 20 tygodniu 23.11.2020 – 29.11.2020 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:

SZR.
– Przekazanie dokumentu wykonawcy do Inżyniera Kontraktu celem dokonania przeglądu.

PSOR.
– Wystąpienie do właściwych jednostek o uzyskanie opinii do PSOR

Projekty drogowe
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Spotkanie z Inżynierem i Zamawiającym celem omówienia uwag weryfikatora branży drogowej do roboczego PB oraz PZT.
– Opracowywanie wniosków o udzielenie opinii do wniosków o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Uzyskanie pozytywnej opinii UM w Oświęcimiu i UG w Oświęcimiu dot. lokalizacji zatok autobusowych.

Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja obliczeń statycznych obiektów.
– Kontynuacja obliczeń hydraulicznych obiektów.
– Ustalanie zakresu wniosków o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (teren PKP).
– Uzyskanie potwierdzenia z IMGW dot. prawidłowości obliczeń. Dot. rz. Wisły i rz. Soły.
– Wystąpienie o uzgodnienie przekrojów ruchowych i klasy MLC dot. Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie i Katowicach oraz Wydziału Zarządzenia Kryzysowego i Bezpieczeństwa GDDKiA.
– Wystąpienie do PKP PLK ZLK i CZR o ustalenie warunków technicznych i możliwości wyłączenia LK93 na czas prowadzenia robót.
– Spotkanie z Wykonawcą i Inwestorem robót na linii kolejowej (PORR, PKP CRI).


Projekty branżowe:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Przekazanie do Inżyniera aktualnego PZT (w ramach uzgodnienia przebiegu linii rozgraniczającej).
– Analizowanie uzyskanych warunków technicznych.

Wykonawca w 19 tygodniu 16.11.2020 – 22.11.2020 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:

SZR.
– Kontynuacja prac związanych z opracowaniem koncepcji SZR.
– Opracowywanie części opisowej.

PSOR.
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PSOR.
– Uszczegóławianie rozwiązań w zakresie oznakowania poziomego i pionowego.
– Ustalanie lokalizacji urządzeń BRD.

Projekty drogowe
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Analiza uwag weryfikatora branży drogowej do roboczego PB oraz PZT.
– Opracowywanie wniosków o udzielenie opinii do wniosków o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.

Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja obliczeń statycznych obiektów.
– Kontynuacja obliczeń hydraulicznych obiektów.
– Ustalanie zakresu wniosków o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (teren PKP).
– Otrzymanie materiałów z PKP CRI dot. koordynacji rozwiązań projektowych – analiza przekazanych materiałów.
– Otrzymano odpowiedź z PGW WP w sprawie udostępnienia informacji na temat obwałowań rz. Soły
– Otrzymano korespondencję z IMGW dot. obliczeń przepływów maksymalnych dla rz. Soły (IMGW wystąpiło do PGW WP o udostępnienie modelu rzeki).
– Spotkanie z weryfikatorami branży mostowej (IK, GDDKiA) dot. omówienia rozwiązań projektowych z roboczego PB.


Projekty branżowe:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Analizowanie uzyskanych warunków technicznych.
– Analiza uwag weryfikatora branży sanitarnej do roboczego PB oraz PZT.
– Wystąpienie do PSG z wnioskiem o udostępnienie projektów przebudowywanych sieci oraz informacji dot. planowanej inwestycji w m. Pławy.

Wykonawca w 18 tygodniu 09.11.2020 – 15.11.2020 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:

SZR.
– Kontynuacja prac związanych z opracowaniem koncepcji SZR.
– Opracowywanie części opisowej.

PSOR.
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PSOR.
– Uszczegóławianie rozwiązań w zakresie oznakowania poziomego i pionowego.
– Ustalanie lokalizacji urządzeń BRD.

Projekty drogowe
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Analiza uwag weryfikatora branży drogowej do roboczego PB oraz PZT.
– Otrzymanie odpowiedzi WITD dot. rozwiązań projektowych w zakresie zatoki do kontroli pojazdów.
– Opracowywanie wniosków o udzielenie opinii do wniosków o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.


Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja obliczeń statycznych obiektów.
– Kontynuacja obliczeń hydraulicznych obiektów.
– Ustalanie zakresu wniosków o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (teren PKP).
– Wystąpienie do IMGW dot. potwierdzenia aktualności obliczeń przepływów miarodajnych na rzekach.
– Uzyskanie modelu hydrologicznego rz. Soły.
– Otrzymanie odpowiedzi z PKP CRI dot. koordynacji rozwiązań projektowych.

Projekty branżowe:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Analizowanie uzyskanych warunków technicznych.
– Analiza uwag weryfikatora branży sanitarnej do roboczego PB oraz PZT.
– Otrzymano odpowiedź z UG Bojszowy dot. systemu drenarskiego i obiektów wodnych.
– Uzyskanie opinii PWIK w Oświęcimiu dot. rozwiązań projektowych w rejonie ujęcia wody pitnej „Zasole”

Wykonawca w 17 tygodniu 02.11.2020 – 08.11.2020 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:

SZR.
– Kontynuacja prac związanych z opracowaniem koncepcji SZR.
– Opracowywanie części opisowej.

PSOR.
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PSOR.
– Uszczegóławianie rozwiązań w zakresie oznakowania poziomego i pionowego.
– Ustalanie lokalizacji urządzeń BRD

Projekty drogowe
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Analiza uwag weryfikatora branży drogowej do roboczego PB oraz PZT.

Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja obliczeń statycznych obiektów.
– Kontynuacja obliczeń hydraulicznych obiektów.
– Ustalanie zakresu wniosków o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (teren PKP).
– Pozyskanie danych z PGW WP dot. udostępnienia materiałów dot. zagrożenia powodziowego rz. Wisły, Soły Pszczynki i Młynówki.

Projekty branżowe:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Analizowanie uzyskanych warunków technicznych.
– Analiza uwag weryfikatora branży sanitarnej do roboczego PB oraz PZT.

Październik 2020

Wykonawca w 16 tygodniu 26.10.2020 – 01.11.2020 realizował prace projektowe i wykonał:


Projekty drogowe:

SZR.
– Kontynuacja prac związanych z opracowaniem koncepcji SZR.
– Opracowywanie części opisowej.

PSOR.
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PSOR.
– Uszczegóławianie rozwiązań w zakresie oznakowania poziomego i pionowego.
– Ustalanie lokalizacji urządzeń BRD

Projekty drogowe

– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Uzyskanie opinii Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w zakresie zatoki do kontroli pojazdów.
– Opracowanie projektu wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
– Wystąpienie do Inwestora sąsiedniego odcinka o uzgodnienie styku inwestycji.

Projekty obiektów mostowych:

– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja obliczeń statycznych obiektów.
– Kontynuacja obliczeń hydraulicznych obiektów.
– Uzyskanie danych hydrogeologicznych dla rz. Wisły z IMGW w Krakowie.
– Uzyskanie uzgodnienia PGW WP dot. wniosku o uzgodnienie mostu przez rz. Wisłę.
– Wystąpienie do PGW WP z wnioskiem o udostępnienie informacji o obwałowaniu rzeki Soły w miejscu projektowanego mostu oraz o udostępnienie modelu hydrologicznego rzeki Soły.
– Ustalanie zakresu wniosków o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (teren PKP).

Projekty branżowe:

– Uzyskanie informacji o istniejącym systemie drenarskim od Związku spółek wodnych w Oświęcimiu.

Wykonawca w miesiącu październiku realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe

 • SZR
  • Kontynuacja prac związanych z opracowaniem koncepcji SZR.
  • Ustalenie lokalizacji urządzeń SZR.
  • Opracowywanie części opisowej.
 • PSOR
  • Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PSOR.
  • Opracowanie wstępnych rozwiązań w zakresie oznakowania poziomego i pionowego.
 • Projekty drogowe
  • Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
  • Uzyskano pozytywne uzgodnienie przekrojów użytkowych dróg z Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu.
  • Wystąpienie do Urzędu Gminy Oświęcim o dodatkowe uzgodnienie przekrojów użytkowych dodatkowych jezdni.
  • Wystąpienie do Urzędu Miasta Oświęcim oraz Urzędu Gminy Oświęcim o uzgodnienie rozwiązań projektowych w zakresie lokalizacji przystanków autobusowych.
  • Wystąpienie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu o uzgodnienie rozwiązań projektowych w zakresie zatoki do kontroli pojazdów.

Projekty obiektów mostowych

Wykonawca w dniu 13.10.2020 przekazał w wersji elektronicznej Projekt branży mostowej

 • Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
 • Uzyskanie danych hydrogeologicznych dla rz. Soły z IMGW w Krakowie.
 • Kontynuacja obliczeń statycznych obiektów.
 • Kontynuacja obliczeń hydraulicznych obiektów.

Projekty branżowe

Wykonawca w dniu 21.10.2020 przekazał w wersji elektronicznej Wstępny Projekt Zagospodarowania Terenu oraz Opinię geotechniczną

 • Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
 • Wystąpienie do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oświęcimiu celem wyjaśnienia konieczności zwiększenia średnic rurociągów i armatury (na bazie wydanych warunków).
 • Wystąpienie do Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kamieniec”  o określenie warunków przebudowy/zabezpieczenia istniejących sieci.
Wrzesień 2020

Wykonawca w miesiącu wrześniu realizował prace projektowe i wykonał:

1.1. Projekty drogowe
– geodezyjne inwentaryzacje terenowe na potrzeby prac projektowych,
– ustalenie zakresu aktualizacji mapy do celów projektowych (poszerzenie zakresu),
– uzupełnianie prognozy ruchu m. in. o rozploty na skrzyżowaniach oraz podział na pory dnia i nocy,
– wystąpienie do zarządców dróg z wnioskami o uzgodnienie przekroi użytkowych dróg i ulic,
– dalsze prace projektowe związane z koncepcją SZR, ustalenie wstępnych lokalizacji urządzeń SZR,
– dalsze prace projektowe związane z opracowaniem opinii geotechnicznej,
– ustalenie kategorii geotechnicznej obiektów drogowych,
– opracowanie projektu robot geologicznych,

1.2. Projekty mostowe
– opracowanie wstępnych rozwiązań obiektów inżynierskich w zakresie geometrii i rozwiązań konstrukcyjnych,
– opracowanie aktualnego przekroju obiektu WK-2 w zakresie barier, przekroju użytkowego, osłon akustycznych i okładzin
– przekazanie wstępnych rozwiązań projektowych obiektu nad rz. Wisłą do PGW Wody Polskie
– ustalenie kategorii geotechnicznej obiektów inżynierskich,
– opracowanie projektu robot geologicznych,
– dalsze prace projektowe związane z opracowaniem opinii geotechnicznej,

1.3. Projekty branżowe
– wystąpienie z wioskami o udostępnienie materiałów dot. inwentaryzacji i danych dotyczących istniejącego systemu drenarskiego oraz inwentaryzacji i danych obiektów wodnych (cieki i rowy melioracyjne, stawy, jazy, szandory, upusty, urządzenia regulujące itp.)
– wystąpienie do PGW Wody Polskie oraz IMGW z wnioskami o udostępnienie materiałów dot. zagrożenia powodziowego rz. Wisły, rz. Soły, rz. Pszczynki i rz. Młynówki,
– wystąpienie z wnioskiem o wydanie szczegółowych warunków technicznych na przebudowę gazociągów wysokiego ciśnienia tj.: DN400 PN6,3MPa relacji Oświęcim – Komorowice oraz DN400 PN2,5MPa relacji Oświęcim – Radlin oraz uzgodnienie trasy przebudowy,
– wystąpienie do gestorów z wnioskami o wydanie aktualnych warunków technicznych przebudowy sieci sanitarnych, gazowych, elektrycznych, teletechnicznych,
– wystąpienie do gestorów o wydanie warunków przyłączenia przepompowni wód oraz oświetlenia,
– zidentyfikowano nowe urządzenia teletechniczne nie wykazane w dokumentach Zamawiającego na etapu przetargowych,
– opracowano wersję roboczą projektu budowlanego celem dokonania przeglądu przez Inżyniera,

Lipiec - Sierpień 2020

Postęp prac projektowych:

1. Projekty drogowe
– ustalono szczegółowy zakres i rozbicie PB na poszczególne projekty i tomy dokumentacji
– opracowano założenia do projektu budowlanego do wewnętrznej weryfikacji i uzgodnień
– opracowano wersję roboczą projektu budowlanego do wewnętrznej weryfikacji i uzgodnień
– opracowano rysunek orientacji dla inwestycji
– opracowano wstępne PZT z uzbrojeniem terenu na podstawie dokumentacji z etapu oferty i koncepcji
– opracowano wstępne PZT z zakresem terenu objętego decyzją środowiskową
– opracowano niweletę trasy głównej w zakresie określenia punktów stałych decydujących o optymalizacji wysokości korpusu drogowego
– opracowano przekroje użytkowe drogowe do uzgodnienia
– przekazano wnioski do OUG Kraków i OUG Katowice o wskazanie terenów szkód górniczych i wpływów deformacji

2. Projekty mostowe
– ustalono szczegółowy zakres i rozbicie PB na poszczególne projekty i tomy dokumentacji
– opracowano założenia do projektu budowlanego do wewnętrznej weryfikacji i uzgodnień
– opracowano wersję roboczą projektu budowlanego do wewnętrznej weryfikacji i uzgodnień
– wykonano analizę i zestawienie obiektów inżynierskich względem zapisów PFU i Specyfikacji jako wymagań minimalnych
– opracowano zestawienie wszystkich obiektów mostowych i inżynierskich
– przekazano wnioski do OUG Kraków i OUG Katowice o wskazanie terenów szkód górniczych i wpływów deformacji
– wystąpiono do PGW WP RZGW w Krakowie i RZGW w Katowicach oraz IMGW z wnioskiem o udostępnienie danych hydrologicznych

3. Projekty branżowe
– ustalono szczegółowy zakres i rozbicie PB na poszczególne projekty i tomy dokumentacji
– opracowano założenia do projektu budowlanego do wewnętrznej weryfikacji i uzgodnień
– opracowano wersję roboczą projektu budowlanego do wewnętrznej weryfikacji i uzgodnień
– opracowano wstępne PZT z aktualizacją projektowanych przebiegów sieci wraz zakresem terenu objętego decyzją środowiskową i wyjściami poza ten obszar

Ostatnia aktualizacja: 16.04.2024 r.

Liczba odwiedzin: 64062
Projekt i wykonanie: M2 Studio