Graficzny postęp robót - ETAP PRAC PROJEKTOWYCH

Program Zapewnienia Jakości
0%
Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny
0%
Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości
0%
Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów
0%
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko
0%
Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne.
0%
Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi.
0%

Ostatnia aktualizacja: 27.09.2022 r.

Liczba odwiedzin: 12563
Projekt i wykonanie: M2 Studio