„ Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko – Biała.
Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP) ”

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa obwodnicy Oświęcimia, od km 0+669,70 do km 9+714,42 (dowiązanie się do istniejącej DK 44), o długości około 9,0 km, stanowiącą nowy ślad drogi krajowej nr 44. Powyższy odcinek realizowany jest w ramach budowy drogi ekspresowej S1. Obwodnica Oświęcimia przebiegać będzie po nowym śladzie. Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa śląskiego i małopolskiego, w powiatach: bieruńsko - lędzińskim, oświęcimskim, na terenie gmin : Bojszowy, Oświęcim (gmina miejska oraz gmina wiejska).

W szczególności należy zaprojektować i wykonać następujące Roboty:

 • budowę drogi krajowej w ciągu DK44 klasy GP (Obwodnica Oświęcimia) po nowym śladzie, długości ok 9,0 km,
 • budowę skrzyżowań: 5 szt,
 • przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z obwodnicą,
 • budowę dróg innych niż obwodnica Oświęcimia w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości,
 • budowę dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie drogowym obwodnicy,
 • budowę zatok do kontroli pojazdów dla służb Policji i Inspekcji Transportu Drogowego,
 • budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
 • obiekty inżynierskie w ciągu obwodnicy i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą obwodnicą,
 • system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne,
 • urządzenia ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń, ekrany przeciwolśnieniowe,
 • infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy obwodnicy zlokalizowanych w ciągu obwodnicy w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,
 • oświetlenie drogowe,
 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • System Zarządzania Ruchem.
 • W ramach tego Odcinka szczególnego podejścia wymaga fragment drogi zlokalizowany w sąsiedztwie byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz- Birkenau. W związku z tym został opracowany „Raport z oceny oddziaływania na dobro światowego dziedzictwa – Auschwitz – Birkenau niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945) dla inwestycji p.n. Budowa drogi ekspresowej S-1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej”, w którym szczegółowo opisano genezę specjalnego traktowania tego obszaru, przeprowadzono analizy uwarunkowań lokalizacji i rozwiązań elementów drogi oraz sformułowano zalecenia, które należy ująć na kolejnych etapach przygotowania i realizacji inwestycji.

  Terminy kontraktowe dla Wykonawcy:

 • Podpisanie umowy - 10.07.2020 r.
 • Kamień Milowy nr 1 - 10.05.2021 r.
 • Kamień Milowy nr 2 - 10.12.2022 r.
 • Czas na Ukończenie - 10.04.2024 r.
 • Zgodnie z Umową Wykonawca prace projektowe oraz Roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zakończy w ciągu 36 miesięcy od Daty Rozpoczęcia.

  Orientacja na mapie województw
  Orientacja na mapie Polski

  Ostatnia aktualizacja: 26.01.2023 r.

  Liczba odwiedzin: 23797
  Projekt i wykonanie: M2 Studio