fe-q4nl5czsth2fgya60tvp8tl2daubbecawaqyj93klc
RP-q4nl4x0jlagn22j0rjrwuhzqbtspdfdjk4hdohqi9s
www.dreamsart.pl
Nazwa Projektu: Faza I „Budowa obwodnicy Oświęcimia w ciągu dk44”
Nr Projektu: POIS.04.02.00-00-0061/21 ”
Przedmiotowa inwestycja polega na budowie obwodnicy Oświęcimia w ciągu drogi krajowej nr 44 o parametrach drogi klasy GP o łącznej długości 9,04 km. Inwestycja prowadzona jest w systemie projektuj i buduj.
Inwestycja przebiega po południowo-zachodniej stronie miejscowości Oświęcim. Początek obwodnicy Oświęcimia znajduje się w km 0+669,70 w miejscu zakończenia łącznicy węzła Oświęcim wykonywanego w ramach innego projektu. Koniec projektowanej obwodnicy i jej połączenie z istniejącą drogą krajową nr 44 (ul. Zatorska) zlokalizowano w km 9+713,98.
Na przedmiotowej inwestycji przewidziano przekrój dwu jezdniowy z dwoma pasami ruchu (2×2).
Zaprojektowane w ramach przedmiotowej inwestycji skrzyżowania i węzeł umożliwią bezpieczną komunikację i rozprowadzenie ruchu po pozostałej sieci drogowej oraz obsługę przyległego terenu. Projektowana trasa drogi w całości biegnie po nowym śladzie głównie przez tereny o zróżnicowanej formieurbanistycznej. Początkowy odcinek projektowanej obwodnicy, zlokalizowany w km 0+669,70, który odpowiada km 7+210,00 istniejącej DK44, przebiega przez tereny rolnicze i leśne oraz w pobliżu zabudowyzagrodowej.
Niniejsza inwestycja charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:
 • Klasa drogi: GP (droga główna ruchu przyspieszonego)
 • Prędkość projektowa: 80 km/h lub 60 km/h
 • Prędkość miarodajna 100 km/h lub 80 km/h
 • Przekrój poprzeczny drogi: 2×2
 • Szerokość pasa ruchu: 3,50 m
 • Szerokość opaski :0,50 m
 • Szerokość pobocza gruntowego: 1,5 m
 • Pas dzielący wraz z opaskami: 5,0 m
 • Skrajnia pionowa; 5,0 m
 • Kategoria ruchu: KR6
 • Obciążenie na oś: 115 kN/oś
 • Pochylenie poprzeczne: 2,0%.
  Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem:
  • budowę obwodnicy o łącznej długości 9,04 km,
  • budowę 4 skrzyżowań,
  • budowę węzła drogowego typ WC,
  • budowę obiektów inżynierskich w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania zrealizowanej infrastruktury (m.in. wiadukty, mosty, przepusty melioracyjne),
  • budowę i rozbiórkę dróg w liniach rozgraniczających drogi krajowej o funkcji innej niż krajowa, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania zrealizowanej inwestycji oraz prawidłowej obsługi przyległych terenów,
  • rozbiórkę i przebudowę odcinków innych dróg poprzecznych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych) krzyżujących się z przedmiotową inwestycją ze względu na konieczność dostosowania istniejącego układu komunikacyjnego do przebiegu projektowanej drogi oraz jej przekroczenia,
  • budowę ekranów akustycznych, ekranów ziemnych i wałów ziemnych,
  • budowę przejść dla zwierząt,
  • budowę systemu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni dróg (w tym: rowy drogowe, odcinki grawitacyjnej kanalizacji deszczowej, systemem tłocznym z pompowniami i odcinkami kanalizacji tłocznej, zastosowanie zbiorników retencyjnych otwartych),
  • budowę urządzeń podczyszczających wodę deszczową spływającą z projektowanego pasa drogowego do odbiorników takich jak istniejące cieki lub projektowane zbiorniki wód deszczowych,
  • budowę, przebudowę i rozbiórkę oświetlenia drogowego,
  • budowę, przebudowę lub rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury sieci nad- i podziemnej, tj.elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, oraz innych według potrzeb w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji,
  • budowę elementów infrastruktury drogowej (ścieżek rowerowych, zjazdów, chodników),
  • budowę kanałów technologicznych,
  • rozbiórkę istniejących obiektów kolidujących z inwestycją, a także wyburzenia budynków mieszkalnych, gospodarczych, usługowych oraz infrastruktury towarzyszącej,
  • wykonanie wycinki istniejącej zieleni oraz nasadzeń w niezbędnym zakresie
  Cele Projektu:
  Celami projektu są:
  • stworzenie bezpiecznego odcinka drogi krajowej zapewniającego wysoki komfort ruchu drogowego;
  • poprawa jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych, poprzez odpowiednie skomunikowanie planowanej trasy z pozostałą siecią drogową;
  • poprawa efektywności transportu drogowego oraz zapewnienie swobodnego przepływu osób, towarów, kapitału, usług, wpływające na wzrost konkurencyjności zewnętrznej UE oraz wewnętrznej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej,
  • dostosowanie parametrów techniczno-użytkowych drogi do prognozowanego poziomu ruchu, poprzez likwidację „wąskich gardeł” i uzupełnienie brakujących elementów infrastruktury drogowej, w sposób poprawiający przepustowość i warunki ruchu w korytarzu transportowym;
  • odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego i poprawa warunków życia mieszkańców terenów zabudowy sąsiadującej z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi;
  • usprawnienie ruchu tranzytowego poruszającego się w istniejącym korytarzu transportowym i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników w celu zachowania interoperacyjności powstałej infrastruktury transportowej, poprzez dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów prawnych dla dróg klasy „GP”;
  • wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa małopolskiego jak również poza granice państwa.
  Planowane efekty:
  Obwodnica odciąży centrum Oświęcimia od ruchu tranzytowego, prowadząc do poprawy warunków życia mieszkańców (zmniejszenie hałasu, natężenia ruchu, bezp.). Realizacja inwestycji przyniesie korzyści dla użytkowników drogi takie jak: zwiększenie prędkości podróży, poprawa warunków ruchu, bezp. i komfortu jazdy. Pozostające rezerwy przepustowości umożliwią obsługę kluczowych relacji w całym horyzoncie prognozy.
  Projekt realizuje zasadę zrównoważonego rozwoju przez rozwiązania techniczne/technologiczne zapewniające odporność realizowanej infrastruktury na zjawiska klimatyczne, w tym zagrożenia klęskami i katastrofami naturalnymi. Na etapie przygotowania inwestycji i pozyskiwania decyzji administracyjnych prowadzona była OOŚ. Przyjęto rozwiązania ukierunkowane na: racjonalne gospodarowanie zasobami, ograniczenie presji na środowisko, uwzględnienie efektów środowiskowych w zarządzaniu. Projekt realizuje politykę równych szans poprzez fakt budowy drogi będącej drogą publiczną. Na żadnym z etapów realizacji i eksploatacji projektu nie przewiduje się wykluczenia jakiejkolwiek z grup społecznych lub jej dyskryminowania (w tym ze względu na płeć lub niepełnosprawność), które będą korzystać z drogi na równych zasadach.
  Niedyskryminacyjny charakter jest zapewniony też przez realizację projektu zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Projekt jest przygotowany z uwzględnieniem zasad uniwersalnego projektowania. Realizacja projektu jest zgodna z SUE dla Regionu M. Bałtyckiego – przyczynia się do poprawy dostępności obszaru M. Bałtyckiego w wymiarze wewnętrznym oraz zewnętrznym.
  Dane liczbowe:
  Data podpisania UoD: 05.04.2023 r.
  Wartość całkowita Projektu wg UoD: 326 072 688,29 zł
  Wysokość dofinansowania z UE: 164 368 356,60 PLN
  Wartość całkowita Projektu wg Aneksu nr 1: 326 072 688,29 zł
  Wartość dofinansowania z UE: 231 513 303,37 zł
  Wartość całkowita Projektu wg Aneksu nr 2: 332 360 317,37 zł
  Wartość dofinansowania z UE wg Aneksu Nr 2: 249 369 545,02 zł
  Wartość całkowita Kontraktu: 467 674 827,51 zł
  Data zakończenia inwestycji: 10 kwiecień 2024
  Orientacja na mapie województw
  Orientacja na mapie Polski

  Ostatnia aktualizacja: 16.04.2024 r.

  Liczba odwiedzin: 64060
  Projekt i wykonanie: M2 Studio