fe-q4nl5czsth2fgya60tvp8tl2daubbecawaqyj93klc
RP-q4nl4x0jlagn22j0rjrwuhzqbtspdfdjk4hdohqi9s
www.dreamsart.pl

Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, budowie oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Należy zaprojektować i wykonać następujące Roboty:

1) budowę drogi krajowej w ciągu DK44 klasy GP (Obwodnica Oświęcimia) po nowym śladzie, długości ok 9,0 km,

2) budowę skrzyżowań: 5 szt.

3) przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z obwodnicą.

4) budowę dróg innych niż obwodnica Oświęcimia w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości,

5) budowę dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie drogowym obwodnicy

6) budowę zatok do kontroli pojazdów dla służb Policji i Inspekcji Transportu Drogowego,

7) budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,

8) obiekty inżynierskie w ciągu obwodnicy i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą obwodnicą
– skrzyżowanie DK44 oraz ul. Ostatni Etap z linią kolejową nr 93 oraz linią kolejową nr 882 – wiadukt kolejowy WK-2,
– obiekty inżynierskie w ciągu obwodnicy i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą obwodnicą:
    – MGP-1 most w ciągu DK44 nad rzeką Wisłą wydzieloną wałami przeciwpowodziowymi oraz przejściem dolnym dla wszystkich rodzajów zwierząt,
    – MGP-3 – most w ciągu DK44 nad DW933, strefą ochrony bezpośredniej ujęcia wody „Zasole”, rzeką Sołą, ścieżką rowerowa, drogą gruntową oraz przejściem dolnym dla wszystkich rodzajów zwierząt,
    – PG-4 – przejazd gospodarczy ciągu pieszo-rowerowego pod DK44,
    – MGP-5 – most w ciągu DK44 nad rzeką Młynówką oraz przejściem dolnym dla płazów,

9) system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne,

10) urządzenia ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń, ekrany przeciwolśnieniowe,

11) infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy obwodnicy zlokalizowanych w ciągu obwodnicy w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi

12) przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,

13) oświetlenie drogowe,

14) urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

15) System Zarządzania Ruchem,

Ostatnia aktualizacja: 16.04.2024 r.

Liczba odwiedzin: 64061
Projekt i wykonanie: M2 Studio